ŽCGO Marišćina postaje obično županijsko smetlište na koje će se tijekom sezone dovoziti tisuće tona smeća iz cijele Županije!

23 travanj, 2019

Sastanku radne skupine općine Viškovo koja prati kvalitetu zraka na području ŽCGO Marišćina, održanom u srijedu 17.04.2019. godine, uz predstavnicu udruge Krizni eko stožer Marišćina Mirnu Međimorec, prisustvovali su predstavnik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, predstavnici tvrtke Ekoplus d.o.o., predstavnica Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije kao i zamjenik načelnice Općine Viškovo. Sastanak je vodio predsjednik radne skupine, pročelnik za komunalni sustav Općine Viškovo.

Na dnevnom je redu uz usvajanje zapisnika sa posljednjeg sastanka radne skupine,  izvješće o stanju na području ŽCGO Marišćina te izvješća NNZJZ PGŽ o kvaliteti zraka.

Predstavnik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije potvrdio je da su prisutna svakodnevna satna prekoračenja H2S, najčešće noću i rano ujutro i da je do ovog sastanka u ovoj godini bilo već 250 satnih prekoračenja, iako je zakonski dopušteno 24 godišnja satna i da treba poduzeti mjere za sprječavanje novih prekoračenja.

Mjerenja čestica PM10 pokazala su ove godine 4 prekoračenja, a dozvoljeno je 34 godišnja prekoračenja. Na mjernoj postaji se mjere svi parametri definirani u okolišnoj dozvoli,  22.2.2019. i 8.4.2019. primijenjen je i pokretni oflaktometar te su vršeni i noćni izvidi u naselju.

Predsjednik radne skupine se osvrnuo na zadnji posjet Ministra zaštite okoliša i energetike koji je iznio rokove i mjere koje treba poduzeti da se stanje normalizira te je Predsjednik zatražio izvješće što se po pitanju toga čini, u kojoj je fazi saniranje, kad su radovi na sanaciji započeli, kada će se zatvoriti tijelo deponija i koji rezultati se od svega toga očekuju. Predsjednik radne skupiune je potvrdio kako je i sam svjedok da se smrad već širi do centra Viškova.

Vršitelj dužnosti direktora tvrtke Ekoplus d.o.o. je izjavio kako je  izvješće o radovima poslano je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike,  Nadzornom odboru TD  Ekoplus d.o.o. i svim suvlasnicima ŽCGO Marišćina, kao i radnoj skupini. Iznenađen je prekoračenjima H2s koja su najveća tijekom noći, jer se tada na deponiju ne radi, a mjere koje se sad poduzimaju su prijevremeno otplinjavanje tijela deponija da se spriječi pojava neugodnih mirisa (???).

Ponovno je ponovio svoju priču kako je sve počelo 2015. godine kad je ŽCGO Marišćina započela s privremenim radom, na odlagalištu nisu radile pumpe i 10000t smeća je tada bilo pod vodom. Iako se tada stavljao inertni materijal na smeće i smeće se sušilo, mjere nisu dale rezultata.

Rekao je da je od početka bila u planu jedna od mjera prijevremeno otplinjavanje i da je 25.2.2019. Inspekcija Ministarstva zaštite okoliša i energetike naložila mjeru prijevremenog otplinjavanja tijela deponija. Oni su po nalogu Inspekcije krenuli u izradu projektne dokumentacije za isto, napravljen je glavni projekt i krenuli su radovi oko 20.3.2019. godine.

Po projektu otplinjavanja,  do sad se ušlo do negdje 2m u dubinu u tijelo deponija, postavlja se mreža cijevi i vodit će se H2S na baklju za spaljivanje. Radovi i iskopi se navodno vrše 24 sata, pa da je oko 80% tih radova do sad završeno i da očekuje do petka, 19.4.19. da radovi budu gotovi.

Ogranci cijevi koje se postavljaju kao riblja kost, vodit će H2S na glavne cjevovode i onda se spajati na plinske bunare, ići na centralni cjevovod i baklju, a spoj na baklju će navodno biti gotov do kraja svibnja 2019. godine.  Tada kreće proces usklađivanje sa bakljom da se vidi koliko plina dolazi na baklju i hoće li cijevi bit dostatne za dovoz plina. Cijelo vrijeme će se kontrolirati izgaranje plina na baklji, a cijevi će se upotrijebiti i kasnije za proizvodnju plina za struju za plinski generator za proizvodnju struje iz deponijskih plinova.

Da bi se H2S mogao spaljivati potreban je metan, pa treba provjeriti hoće li bit potrebno dodavati metan (ili dovoziti dodatno pomiješano smeće koje ga proizvodi?)  da bi se H2S mogao spaljivati, jer baklja traži kontinuitet deponijskog plina. Tvrtka Ekoplus d.o.o. je tražila produljenje roka od 90 dana za izradu cijevi do baklje, ali je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zahtjev odbilo.

Tragična je činjenica da priprema za ljetnu sezonu znači svaki dan dodatnih 20.000 t pomiješanog smeća koje će se istresati na ŽCGO Marišćina, kao na običnom deponiju, jer će se „prihvat smeća“ odvijati tako da će se smeće istresati na 2/3 postojeće plohe na koje sada idu cjevovodi  i pokrivati zaštitnim folijama, a 1/3 ostaje za otpad koji je do sad „prihvaćen“

Kada piramida smeća naraste od 21 m visine, išlo bi se u izgradnju plinskog generatora, a do onda bi se deponijski plin spaljivao na baklji. Kako se radi o zapaljivim plinovima i opasnim tvarima mora bit uključena i EX agencija za spaljivanje na baklji, prije i kad se pusti baklja u rad, pa je dobivena i uporabna dozvola od nadležne agencije.

Sada se sa smećem puni ploha A1, sad je iznad zemlje napunjena negdje na 8m, a punit će se do cca 23-24m visine. Kako je smeće sada na visini od 8 m izašlo se iz kade tijela deponija i da se sad lakše hvataju oborine u oborinske kanale, pa bi to kao trebalo smanjiti proizvodnju H2S u tijelu deponija. Kako su na ovom području oborine obilnije nego na području Kaštijuna u Istri, proizvodnja H2S je veća nego na Kaštijunu koji ima znatno niže godišnje padaline, pa je i njegov utjecaj manji, odnosno sa područja ŽCGO Marišćina se zbog toga širi značajno jači smrad.

Predsjednik radne skupine je rekao da je stvaranje H2S sastavni dio deponijskih sustava gdje se odlaže pomiješano smeće i da se njegova proizvodnja u tijelu deponija ne može izbjeći zbog razgradnje biootpada. Zbog toga je Načelnica Općine Viškovo uputila poziv svim jedinicama lokalne samouprave iz kojih se dovozi smeće na Marišćinu, da poduzmu mjere za odvajanje biootpada kako bi se u ŽCGO Marišćina dovozilo što manje biootpada.

Predstavnica Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije potvrdila je da su i oni uputili dopis jedinicama lokalne samouprave koje su po Zakonu nosioci odvojenog prikupljanja biootpada i da poduzmu mjere za odvajanje biootpada.

Na žalost, iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode je potvrđeno da natječaja za nabavku spremnika za odvajanje biootpada do daljnjeg neće biti, što dovoljno govori o smjeru kojim se kreće politika koju vode gospodari smeća u Hrvatskoj!

Treba dakle, po svaku cijenu izgraditi skupa, nefunkcionalna postrojenja za mljevenje smeća, pa onda izgraditi još skuplje spalionice, nazvati ih lijepim imenom i pomiješano smeće „energetski oporabiti“ i na svaki mogući način ugušiti svaki glas koji govori o utjecaju takve politike na zdravlje lokalnog stanovništva i zaštitu okoliša!

Od opisanih mjera koje se poduzimaju ne očekujemo nikakve pozitivne rezultate,  jer one nisu rješenje. Uvodi se  i razvija običan deponijski sustav za zbrinjavanje pomiješanog smeća, a utjecaj na okoliš i zdravlje lokalnog stanovništva će biti sve veći, prekoračenja i smrad će biti sve jači, zahvaljujući novim velikim količina pomiješanog smeća koje će se dovoziti na ovo novo županijsko smetlište.

Svi znamo da je rješenje u provedbi sustava odvajanja otpada, posebno biootpada, ali se taj sustav ne želi provesti, jer nije u skladu s posebnim interesima gospodara smeća u Republici Hrvatskoj.

Za Udrugu Krizni Eko Stožer Marišćina

Mirna Međimorec, Članica Nadzornog odbora udruge