Tribina Bio Logic 2020 – Ekološko gospodarenje bio otpadom

22 siječanj, 2020

Zbog neizdržive situacije sa smradom koji se već sedmu godinu kontinuirano širi iz Centra za gospodarenje otpadom  Marišćina, udruga Krizni eko stožer Marišćina uz potporu Primorsko-goranske županije organizirala je Tribinu „Ekološko gospodarenje bio razgradivim otpadom – Bio Logic 2020“. Tribina je održana u Rijeci, 22. siječnja 2020. godine.   

Cilj tribine bio je potaknuti jedinice lokalne samouprave iz Primorsko-goranske županije, kao i lokalna  komunalna društva da zajedničkim akcijama osiguraju građanima pravne i logističke preduvjete za odvajanje biorazgradivog komunalnog otpada.

Na tribinu su pozvani svi akteri koji pravno i operativno kreiraju sustav gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj i Primorsko-goranskoj županiji, kako bi zajednički pronašli rješenje za probleme koji utječu na kvalitetu života ljudi koji žive u okolici Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.

Pozivu na tribinu nisu se nažalost odazvali predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike i tako su još jednom javno potvrdili svoju indiferentnost i omalovažavanje problema koji tišti ne samo lokalnu zajednicu na području Centra za gospodarenje otpadom Marišćina, već i cijelu Republiku Hrvatsku.

Na tribini su sudjelovali brojni predstavnici komunalnih društava, jedinica lokalne samouprave, predstavnici udruga, kao i predstavnica Ureda javne pravobraniteljice.  

Iznijeti su svi problemi postojećeg sustava gospodarenja otpadom, ali i mogućnosti za unapređenje sustava odvajanja biorazgradivog otpada. Na žalost, dio jedinica lokalne samouprave na čelu s najvećim proizvođačem otpada, gradom Rijeka te mogućnosti uopće ne koriste, već se biootpad zajedno s miješanim komunalnim otpadom odvozi na odlagališta.

Takvo postupanje s biorazgradivim otpadom protivno je važećem nacionalnom i europskom pravnom okviru, a izvorno projektirani sustav mehaničko-biološke obrade miješanog otpada nije u skladu s EU regulativom. Važno je istaknuti i da cijena usluge zbog neprimjerenog postupanja i nepostojanja tržišta za proizvedeni gorivi otpad stalno raste.

Na primjeru Centra za gospodarenje otpadom Marišćina vidimo i kako neprimjereno odložen miješani komunalni otpad koji sadrži biorazgradivi otpad zauzima vrijedan prostor u krškom terenu i uzrokuje emisije koje mogu štetiti stanovništvu i ekosustavima. S druge strane kompostiranje doprinosi podizanju kvalitete tla i dostizanju ciljeva smanjenja stakleničkih plinova kroz zadržavanje ugljika i dušika u tlu.

Predstavnici udruge Krizni eko stožer Marišćina predložili su prihvaćanje zaključaka kojima bi se, kako jedinice lokalne samouprave tako i lokalna komunalna društva obavezali na striktnu primjenu Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom i u dijelu koji se odnosi na obvezu odvojenog prikupljanja i zbrinjavanje biootpada te svoje sada zapravo nezakonite odluke uskladili s navedenim propisima.  

Svi dionici ove problematike moraju ustrajati u provedbi Okvirne direktive o otpadu, Direktive o odlagalištima, Okvirne direktive o morskoj strategiji i  Europske strategije o plastici u kružnom gospodarstvu i Paketa o kružnom gospodarstvu Europske Unije.

Prijedlog zaključaka dostavljen je svim sudionicima tribine na potvrdu i usuglašavanje te ćemo po njihovom odgovoru u roku od 8 dana održati zasebnu tematsku konferenciju za medije i zainteresiranu javnost.

Za udrugu „Krizni eko stožer Marišćina“

Josip Begonja, predsjednik