Obrazloženje Nacrta okolišne dozvole za ŽCGO Marišćina pljuska je zdravom razumu!

11 kolovoz, 2014

Pogoduje li MZOIP kontradiktornom regulativom podobnim isporučiteljima?!

Postupak izdavanja okolišne dozvole za ŽCGO Marišćina još je jedna farsična predstava Ministarstva zaštite okoliša i prirode kojom provodi Strategiju gospodarenja otpadom čiji je autor u zatvoru, ali njegovi vjerni sljedbenici ne odustaju.

Nije uopće bitno što je Strategija gospodarenja otpadom iz 2005. godine u suprotnosti s donesenim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i EU direktivama koje nalažu sasvim drugačiju strategiju gospodarenja otpadom.

Privatni su financijski apetiti i interesi naših političara toliko snažni da ih ništa ne može zaustaviti, pa javno govore jedno, a rade nešto sasvim drugo. Tako SDP-ovci u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode ostrašćeno zagovaraju Strategiju pritvorenog HDZ-ovog dužnosnika i uporno guraju nabavku desetak skupih, tehnološki zastarjelih i ekološki neprihvatljivih postrojenja za mehaničko-biološku obradu njemačkog porijekla, koje isporučuju Grčke tvrtke uz konzultantske usluge Španjolaca po cijeni od preko 220 milijuna EUR! (Izvor: Prijedlog zakona o potvrđivanju sporazuma o financiranju između Vlade RH i EU Komisije za višegodišnji operativni program „Zaštita okoliša“ od 24.01.2014. godine.)

Koliko je važno progurati upravo ovakav koncept, opravdavajući se postojećom Strategijom gospodarenja otpadom, govori i postupak ishođenja okolišne dozvole za ŽCGO Marišćina koji je zapravo dodatno pokrivanje problematičnog postrojenja novim hrpama papira.  

Naime, prema novoj zakonskoj regulativi koju je trebalo uskladiti s EU direktivama, okolišna se dozvola izdaje temeljem Stručne podloge zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole. Taj su dokument za ŽCGO Marišćina izradili vjerni, od Ministarstva certificirani pouzdanici, koji su u okviru tog dokumenta na sve moguće načine pokušali opravdati prihvatljivost postrojenja za okoliš.

Činjenice koje govore o nepostojanju osnovnih uvjeta za izdavanje okolišne dozvole iskazane su u velikom broju primjedbi javnosti na Stručnu podlogu. Međutim, Ministarstvo je bezuvjetno prihvatilo dokument Stručne podloge i u objavljenom Nacrtu rješenja za okolišnu dozvolu samo se usputno referiralo na veliki broj primjedbi, odbijajući ih sve redom, bez valjanih pojedinačnih obrazloženja, iako je to minimum korektnosti koju javnost očekuje.

Tako Nacrt rješenja za okolišnu dozvolu ignorira postojanje Faze 0-1 projekta iako se ta faza upravo provodi na istim katastarskim česticama na kojima se gradi novo postrojenje ŽCGO Marišćina za koje se izdaje okolišna dozvola.

Ignorira se i zahtjev javnosti da se na samom izvoru zagađenja, dakle na lokaciji ŽCGO Marišćina, uvedu dodatne kontrolne mjere zaštite okoliša (pored ostalog i dodatna mjerna stanica koja će pratiti emisije u zrak i dodatne kontrole procjednih voda).

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u Nacrtu rješenja za okolišnu dozvolu prihvaća Studiju utjecaja na okoliš iz 2003. godine kao dokument za ocjenu najboljih raspoloživih tehnika (NRT), iako je ta Studija izrađena imajući u vidu primjenu tehnike kompostiranja i sortiranja, pa su NRT tehnike opisane u Studiji neprimjenjive i u Stručnoj podlozi ih se nije smjelo koristiti.

Ovakva zloupotreba Studije utjecaja na okoliš, diskvalificira Stručnu podlogu kao dokument temeljem kojeg se pokreće postupak ishođenja okolišne dozvole. Osim toga, cjelokupni je proces nabave postrojenja za MBO planiran po FIDIC „žutoj knjizi“ koja uvjetuje izradu nove studije utjecaja na okoliš, koja naravno nije izrađena.

Nacrt rješenja za okolišnu dozvolu ignorira i sam Glavni projekt ŽCGO Marišćina u kojem se izričito navodi da je preduvjet za rad postrojenja i izdavanje uporabne dozvole izgradnja ceste ŽC 5025. Bez obzira na to Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdaje nevjerojatni dokument „Rješenja“ (KLASA: UP/I 351-03/09-08/93, URBROH 531-14-107-10-7) kojim naglašava kako postojeća prometnica tehničkim elementima osigurava pravac za redovni dovoz otpada.  

Naravno da takvo bahato ignoriranje stvarnosti izaziva nevjericu i ogorčenje lokalnog stanovništva. Postojeća prometnica nema potrebnu rasvjetu, nogostupe, pješačke prijelaze niti oborinsku kanalizaciju te se u kišnim periodima formiraju jezera i slapovi u takvim razmjerima da je djeci onemogućen odlazak u školu. 

Formulacija kojom Ministarstvo tu prometnicu proglašava tehnički prikladnom za dovoz otpada pljuska je zdravom razumu kojom se dodatno ponižavaju mještani i vrijeđa inteligencija svih građana Republike Hrvatske.

Drsko i bahato Ministarstvo zaštite okoliša i prirode po svaku cijenu izbjegava uvažiti očito činjenično stanje koje jasno govori o nepostojanju osnovnih uvjeta za izdavanje okolišne dozvole propisanih Uredbom o okolišnoj dozvoli i EU direktivama koje je i Republika Hrvatska dužna poštovati.   

 

Za Udrugu Krizni Eko Stožer Marišćina

Josip Katalinić, predsjednik

Povezani sadržaji

  • Nacrt okolišne dozvole za ŽCGO Marišćina ignorira sve primjedbe javnosti!

    Temeljem Informacije o sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u postupku izvođenja okolišne dozvole, uvidom u Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli za novo postrojenje Županijski centar za gospodarenje otpadom „Marišćina“, Općina Viškovo, (u daljnjem tekstu Nacrt okolišne dozvole) mještani naselja Marčelji...