Statut Udruge

Na  temelju  članka  11.  Zakona  o  udrugama  (“Narodne  novine” ,  broj  88/01  i  11/02) Skupština  udruge  pod  nazivom “Udruga  Krizni  Eko  Stožer Marišćina”,  na  sjednici  održanoj dana 08. kolovoza 2012. godine donijela je :

S T A T U T
UDRUGE „UDRUGA KRIZNI EKO STOŽER MARIŠĆINA“

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se:

 • naziv i sjedište “Udruge Krizni Eko Etožer Marišćina” ( u daljnjem tekstu Udruga );
 • zastupanje, ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi;
 • ostvarivanje javnosti rada Udruge;
 • članstvo i članarina, prava i obveze članova u tijelima Udruge i  njihov sastav;
 • ovlasti članova, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva;
 • trajanje mandata i odgovornost članova;
 • imovina i raspolaganje s mogućom dobiti;
 • način stjecanja imovine, te prestanak rada i postupak s imovinom u slučaju prestanka rada Udruge.

Članak 2.

Udruga  je  nevladino,  nestranačko,  neprofitno  i  dobrovoljno  udruženje  građana  koje djeluje  kao  udruga  u  skladu  sa  Zakonom  o  udrugama.  Udruga  je  pravna  osoba  s  pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim zakonima i ovim Statutom.

Članak 3.

Puni  naziv  udruge  je  Udruga  Krizni  Eko  Stožer  Marišćina.  Skraćeni  naziv  udruge  je KESM. Udruga može koristiti i naziv u prijevodu na engleski jezik koji glasi “Eko Marišćina Organization”.  Sjedište  udruge  je  na  adresi:  Pogled  1,  51216  Marčelji.    Udruga  djeluje  na području Republike Hrvatske.

Članak 4.

Udruga ima svojstvo pravne osobe,  a pravnu osobnost stječe danom upisa u Registar udruga  Republike  Hrvatske.  Udrugu  zastupaju  Predsjednik    i  Tajnik Udruge. Skupština  i predsjednik Udruge mogu svojom odlukom ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Članak 5.

Udruga posjeduje pečat. Pečat udruge je pravokutnog oblika, dimenzija 3,5×1,5 cm. Na njemu je ispisan naziv udruge : “Krizni Eko Stožer Marišćina, Pogled 1 – Marčelji 51216 Viškovo”. Pečat čuva i ovlašten je koristiti se njime predsjednik Udruge te ostali članovi koje on ovlasti.

Članak 6.

Rad  Udruge  je  javan.  Javnost  rada  osigurava  se  i  ostvaruje  pravodobnim  i  istinitim obavještavanjem  članova  Udruge  putem  sredstava  javnog  priopćavanja.  Članovi  se  o  radu udruge  obavještavaju  dostavom  pisanih  materijala,  elektroničkom  poštom  i  putem  sjednica tijela Udruge.

Članak 7.

Udruga može surađivati i učlanjivati se u slične udruge u zemlji i inozemstvu. Odluku o udruživanju donosi Skupština udruge.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 8.

Temeljni  su  ciljevi  Udruge  zaštita  okoliša  i  prirode,  te  promicanje  održivog  razvoja Republike  Hrvatske.  Ciljevi  su  Udruge,  također,  poticanje  i  jačanje  uloge  javnosti  u ostvarivanju  ustavnog  prava  na  zdrav  okoliš,  te  ostvarivanje  objektivnih  i  stručnih  uvida  u probleme  zaštite  okoliša.  U  ostvarivanju  ciljeva,  Udruga  se  rukovodi  općim  načelima humanosti, tolerancije, solidarnosti i nenasilja.

Članak 9.

Djelatnost Udruge odvija se kroz akcije, projekte i kampanje, na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Udruga  djeluje  među  građanima  pružanjem  pomoći  obavještavanjem,  informiranjem, edukacijom, animiranjem i organiziranjem, a prema nadležnim tijelima zakonodavne, upravne i  sudske  vlasti,  lokalne  uprave  i  samouprave,  te  prema  trgovačkim  društvima,  drugim udrugama  i  zakladama  u  zemlji  i  inozemstvu  i  prema  međunarodnim  organizacijama, sudjelovanjem  u  raspravama  i  aktivnostima,  podnošenjem  alternativnih  prijedloga, pokretanjem pravnih postupaka, akcija podrške i prosvjednih akcija.

Članak 10.

U  svrhu  ostvarivanja  ciljeva  propisanih  Člankom  7.  Udruga  će  obavljati  sljedeće djelatnosti:

 • razvijanje svijesti mještana s ciljem očuvanja i zaštite okoliša;
 • pokretanje inicijative za izgradnju novih zelenih površina i kulturnih objekata;
 • zaštita okoliša i prirode, te promicanje održivog razvoja RH;
 • poticanje i jačanje uloge javnosti u ostvarivanju ustavnog prava na zdrav okoliš;
 • ostvarivanje objektivnih i stručnih uvida u problem zaštite okoliša i zdravog života;
 • organiziranje  i  priređivanje  koncerata,  izložbi  i  drugih  oblika  djelovanja  i  okupljanja građana s ciljem obogaćivanja i unapređenja kulturno umjetničkog i zabavnog života;
 • sudjelovanje  na  smotrama,  priredbama,  i  drugim  kulturno-umjetničkim manifestacijama;
 • suradnja  s  drugim  istovrsnim  i  sličnim  udrugama  u  zemlji  i  inozemstvu,  te  svim drugim  organizacijama,  ustanovama,  pravnim  i  fizičkim  osobama  koje  podupiru  rad Udruge;
 • suradnja s jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave;
 • suradnja  s  tiskom,  elektronskim  medijima,  radiom  i  televizijom  radi  obavještavanja javnosti i članova Udruge o radu Udruge;
 • obavljanju  drugih  poslova  koji  doprinose  ostvarivanju  ciljeva  osnivanja  utvrđenih ovim Statutom.

Članak 11.

Oblici djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi:

 • Organiziranje tribina, okruglih stolova i radionica;
 • Tiskanje i dijeljenje ili prodaja letaka, brošura, bedževa i sl.;
 • Organiziranje mirnih prosvjeda i javnih okupljanja;
 • Podnošenje peticija, predstavki i pisama;
 • Poduzimanje  zakonom  predviđenih  mjera  zaštite  okoliša  i  zdravlja  ljudi,  a  putem nadležnih stručnih službi i tijela (odvjetnici);
 • Utjecaj  na  zakonodavstvo  (od  inicijative  preko  sudjelovanja  u  donošenju  zakona pa sve do žalbenih postupaka);
 • Prikupljanje, obrada i distribucija podataka;
 • Educiranje javnosti o održivom razvoju, posebno u dijelu zbrinjavanja otpada.

III. ČLANSTVO

Članak 12.

Član Udruge može biti svaki poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske, kao i stranac  koji  privremeno  ili  stalno  boravi  u  Hrvatskoj.  Članom  Udruge  postaje  se ispunjavanjem  pristupnice,  koja  sadrži  Izjavu  o  poznavanju  i  prihvaćanju  Statuta,  te plaćanjem članarine za tekuću godinu. Odluku o visini članarine donosi Upravni odbor.

Članak 13.

Članovi Udruge imaju pravo:

 • sudjelovati u aktivnostima Udruge,
 • biti informirani o radu udruge,
 • birati i biti birani u tijelu upravljanja Udrugom.

Članovi Udruge su dužni:

 • poštivati odluke tijela Udruge,
 • poštivati odredbe Statuta,
 • redovito plaćati godišnju članarinu.

Članak 14.

Iz  članstva  se  može  istupiti  pismenom  izjavom  koja  se  upućuje  Upravnom  odboru. Članstvo  prestaje  i  isključenjem  zbog  nepoštivanja  odredbi  Statuta,  te  isključenjem  zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu. Odluku  o  isključenju  donosi  Upravni  odbor.  Protiv  odluke  Upravnog  odbora  o isključenju odnosno o odbijanju za primitak u članstvo može se, u roku od 15 dana, podnijeti prigovor Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.

IV. TIJELA UPRAVLJANJA

Članak 15.

Tijela upravljanja Udrugom su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik
 • Tajnik
 • Koordinator
 • Nadzorni odbor
 • Blagajnik
 • Glasnogovornik

Članak 17.

Skupština  Udruge  najviše  je  tijelo  upravljanja.  Skupštinu  čine  svi  poslovno  sposobni članovi Udruge. Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu. U odluci o  sazivanju  Skupštine  Predsjednik  utvrđuje  dnevni  red  sjednice,  te  dan  i  mjesto  održavanja sjednice. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.  Ako  predsjednik  ne  sazove  sjednicu  Skupštine  u  roku  od  15  dana  od  dana  dostave zahtjeva  iz  stavka  2.  ovoga  Članka,  sazvati  će  je  predlagatelj  (odluka  treba  sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 18.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge. Skupština  odlučuje  pravovaljano  ako  je  nazočna  natpolovična  većina  svih  članova Skupštine, a odluke donosi dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova.

Članak 19.

Skupština:

 • donosi Statut, njegove izmjene i dopune;
 • bira i razrješava predsjednika Udruge i članove Upravnog odbora;
 • bira i razrješava članove Nadzornog odbora;
 • donosi programske osnove i smjernice djelovanja Udruge;
 • razmatra  i  usvaja  izvještaje  Upravnog  odbora,  i  Nadzornog  odbora  o  djelatnostima  u razdoblju od prethodne skupštine;
 • donosi druge odluke bitne za djelatnost Udruge

Članak 20.

Upravni  odbor  je  izvršno  tijelo  Udruge  i  najviše  tijelo  upravljanja  između  dva zasjedanja Skupštine. Upravni odbor čine Predsjednik i Tajnik udruge  i još 7 (sedam) članova koje  bira  Skupština.  Mandat  članova  Upravnog  odbora  traje  četiri  godine  uz  mogućnost  da budu ponovno birani.

Članak 21.

Upravni  odbor  upravlja  tekućim  poslovima  i  aktivnostima,  te  koordinira  i  nadgleda aktivnosti, akcije, projekte i kampanje. Sastaje se barem dva puta mjesečno. Upravni odbor:

 • utvrđuje  prijedlog  izmjene  i  dopune  Statuta  Udruge  i  drugih  akata,  koje  podnosi Skupštini na usvajanje;
 • donosi opće akte udruge u skladu sa odlukama Skupštine;
 • provodi odluke Skupštine Udruge;
 • donosi  i provodi odluke u skladu sa Statutom udruge;
 • brine o provedbi svih donesenih odluka glede ostvarivanja ciljeva udruge;
 • donosi plan aktivnosti Udruge;
 • upravlja imovinom Udruge i donosi financijski plan za slijedeće razdoblje;
 • vodi evidenciju članstva;
 • osigurava  sve  uvjete  za  obavljanje  administrativno-tehničkih  i  organizacijskih poslova
 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke;
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge;
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge;
 • donosi odluke o isključenju člana iz Udruge;
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge;

Članak 22.

Odluke  Upravnog  odbora  su  punovažne  ako  sjednici  prisustvuje  dvotrećinska  većina članova  Upravnog  odbora.  Upravni  odbor  donosi  odluke  dvotrećinskom  većinom  svih članova.

Članak 23.

Izbori  za  tijela  upravljanja  Udrugom  obavljaju  se  u  pravilu  glasovanjem  između  više kandidata  ako  Skupština  ne  odluči  drugačije.  Izabrani  su  kandidati  za  tijela  upravljanja Udrugom s najvećim brojem glasova, uz uvjet da je to i dvotrećinska većina glasova nazočnih članova.  Ako  niti  jedan  kandidat  u  prvom  krugu  nije  dobio  dvotrećinsku  većinu  glasova nazočnih  članova,  u  drugi  krug  glasanja  ulaze  dva  kandidata  s  najvećim  brojem  osvojenih glasova iz prvog kruga i tada su izabrani kandidati koji osvoje više glasova.

Članak 24.

Mandat  u  tijelima  udruge  traje  4  (četiri)  godine.  Mandat  prestaje  istekom  vremena, opozivom  ili  usvajanjem  ostavke  na  funkciju.  Mandat  može  prestati  i  prije  ukoliko  član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom, odlukama tijela Udruge ili zakonom. Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.

V.  PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 25.

Za  svoj  rad  Predsjednik  je  odgovoran  Skupštini  Udruge  i  Upravnom  odboru. Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu. Predsjednik Udruge:

 • zastupa Udrugu u dogovoru s Upravnim odborom;
 • saziva Skupštinu Udruge i sastanke Upravnog odbora;
 • rukovodi radom Skupštine Udruge i radom Upravnog odbora;
 • podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge;
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge;
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

VI. TAJNIK UDRUGE

Članak 26.

Tajnika  Udruge  bira  i  imenuje  Upravni  odbor  na  mandat  od  4  godine  za  obavljanje stručno-administrativnih  poslova  Udruge  i  zastupanje  Udruge.  Tajnik  Udruge  vodi  upisnik članova i odgovoran je za sastavljanje zapisnika o radu Upravnog odbora i Skupštine Udruge.

VII. NADZORNI ODBOR

Članak 27.

Nadzorni  odbor  Udruge  prati  i  nadzire  rad  tijela  utvrđenih  ovim  Statutom.  O  svom nalazu  i  mišljenju  obavještava  Skupštinu  Udruge  i  tijelo  čiji  rad  nadzire.  Nadzorni  odbor utvrđuje  da  li  je  djelatnost  Udruge  u  skladu  sa  zakonom,  Statutom  i  drugim  propisima Udruge. Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge.

Članak 28.

Nadzorni  odbor  ima  3  člana.  Mandat  članova  Nadzornog  odbora  traje  četiri  godine. Sjednice  Nadzornog  odbora  održavaju  se  prema  potrebi.  Nadzorni  odbor  odlučuje dvotrećinskom većinom glasova članova Nadzornog odbora.

VII. GLASNOGOVORNIK

Članak 29.

Glasnogovornika Udruge bira i imenuje Upravni odbor na mandat od 4 godine za obavljanje poslova  pripreme  i  slanja  objave  za  medije;  pripremu  press  konferencija;  koordinacije internog  komuniciranja  u  Udruzi;  uređuje  biltene,  brošure  i  promotivne  materijale; svakodnevno surađuje s  predstavnicima medija;  priprema potrebne materijale za ostala tijela Udruge;  koordinira  rad  tijela  Udruge,  te  obavlja  druge  poslove  koje  mu  povjere  odgovorna tijela Udruge.

VIII. BLAGAJNIK

Članak 30.

Blagajnika Udruge bira i imenuje Upravni odbor na mandat od 4 godine za obavljanje poslova u skladu s pozitivnim zakonskim financijskim propisima i to:

 • vodi  evidenciju  o  financijskim  potraživanjima  i  dugovanjima  Udruge,  te  vrši likvidaciju i knjiženje računa
 • vrši uplate i isplate gotovinskih sredstava,te sastavlja potrebna blagajnička izvješća na temelju izdanih uplatnica i isplatnica
 • izvršava druge poslove koje mu povjere odgovorna tijela Udruge Blagajnik Udruge odgovara za uredno financijsko poslovanje udruge.

IX. KOORDINATOR

Članak 31.

Koordinatora  Udruge  bira  i  imenuje  Upravni  odbor  na  mandat  od  4  godine za obavljanje aktivnosti koordinacije i suradnje s drugim srodnim udrugama.

X. ODREDBE O OPOZIVU

Članak 32.

Mandat  u  svim  tijelima  Udruge  traje  4  (četiri)  godine.  Mandat  prestaje  istekom  vremena  ili usvajanjem ostavke na funkciju. Mandat može prestati prije vremena ukoliko član zanemaruje svoje  dužnosti  ili  ih  ne  obavlja  u  skladu  s  ovim  Statutom  i  drugim  pozitivnim  propisima,  te odlukama tijela Udruge. Opoziv se vrši po istom principu kao i izbor.

Članak 33.

Postupak za opoziv predsjednika Udruge, odnosno člana tijela upravljanja pokreće Skupština, odnosno tijelo koje je izabralo člana o čijem se opozivu odlučuje. Prijedlog  za  opoziv  predsjednika  Udruge  mogu  podnijeti  Upravni  odbor,  Nadzorni  odbor  ili 1/3 članstva Skupštine. Nakon  razmatranja  prijedloga  za  opoziv,  Skupština,  odnosno  tijelo  koje  je  izabralo  člana odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu. Predsjednik  Udruge,  odnosno  član  tijela  upravljanja  opozvan  je  ako  je  za  opoziv  glasovala većina nazočnih članova. Ako  razrješava  cijelo  tijelo,  Skupština  tada  bira  novo  tijelo  s  novim  mandatom,  a  ukoliko razrješava  pojedine  članove  tijela,  Skupština  tj.  tijelo  koje  je  izabralo  članove,  bira  nove članove na vrijeme do isteka mandata tijela u čiji su sastav birani.

XI.  IMOVINA UDRUGE

Članak 34.

Imovinu  Udruge  čine  novčana  sredstva,  pokretne  stvari,  nekretnine  i  druga  imovinska prava. Udruga stječe imovinu od:

 • članarine;
 • od dobrovoljnih priloga i darova;
 • od dotacija iz  državnog proračuna, proračuna općina, gradova i županija te iz fondova;
 • dotacijama zaklada, fondacija i drugih udruga;
 • sponzorstvima ili drugim oblicima naknade za promociju tvrtki;
 • prodajom  proizvedenih  ili  darovanih  edukativnih  i  promidžbenih  materijal i proizvoda obzirnih prema okolišu;
 • kotizacijama za seminare, okrugle stolove i radionice;
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje ciljeva osnivanja Udruge. O  raspodjeli  prikupljenih  sredstava  odlučuje  Upravni  odbor.  Odluke  o  kupovini,  prodaji, prijenosu i druge odluke vezane uz imovinu, kao i o raspolaganju s mogućom dobiti, donosi Upravni odbor.

Članak 35.

Za materijalno poslovanje Udruge odgovoran je Predsjednik Udruge.

XII.  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Udruga  može  prestati  postojati  iz  razloga  predviđenih  Zakonom  ili  Skupština  može donijeti odluku o prestanku udruge, ako je za istu glasovalo dvije trećine članova Udruge. U slučaju  prestanka,  imovina  se  nakon  namirenja  vjerovnika  i  troškova  sudskog  i  drugih postupaka predaje srodnoj udruzi koju odredi Skupština.

Članak 37.

Tumačenje odredbi Statuta daje Skupština Udruge. Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Osnivačkoj skupštini.

Marčelji, 08.08.2012.  Predsjednik Udruge

Josip Katalinić