O nama

Udruga Krizni Eko Stožer Marišćina (KESM)  formirana je s osnovnim ciljem zaustavljanja postojećeg primitivnog modela manipuliranja smećem na području Općine Viškovo.

Smatramo  da je neophodno sprovesti i reviziju projekta formiranja Županijskog centra za gospodarenje otpadom poznatog pod nazivom ŽCGO Marišćina, kako zbog neadekvatnog odabira lokacije, tako i zbog izabranih skupih i zastarjelih tehnologija za obradu smeća. Uvođenje ekološkog sustava odvajanja i zbrinjavanja otpada nema alternative, te je provedba tog koncepta također vrlo važan cilj rada Udruge.
Udruga djeluje na području Općine Viškovo i šire okolice nastojeći na ekološki prihvatljiv način riješiti probleme koji nastaju kao posljedica primitivnog načina odlaganja smeća, a  organizirane aktivnosti  započinju početkom srpnja 2012. god. kada je odbojni smrad baliranog otpada sa skladišnog platoa Marišćina preplavio cijelo područje naselja Marčelji. Tada je već bilo jasno da odgovorne osobe KD Čistoća d.o.o. i TD Ekoplus d.o.o. gube nadzor i kontrolu nad zadatkom gospodarenja otpadom koji im je povjeren od strane nadležnih institucija  Grada Rijeke i Županije Primorsko  – goranske.

Kroz društvene mreže i FB  grupe “Protiv Mariščine-sramote regije” okupljen je uži tim ljudi koji danas čini jezgru Udruge Krizni Eko Stožer Marišćina. Udruga djeluje i kao ogranak Halubje Udruge Eko Kvarner.

Ciljevi za koje se KESM zalaže:

 1.  UVOĐENJE EKOLOŠKOG MODELA GOSPODARENJA OTPADOM
 • ZA odvojeno prikupljanje otpada (popularno nazvano i primarna selekcija) u domaćinstvima i gospodarstvu
 • ZA uštede na računima za odvoz otpada zavisno o stupnju odvajanja otpada
 • ZA odvojeno prikupljanje otpada od strane komunalnih društava
 • ZA tretiranje otpada kao sirovine
 • ZA radikalno smanjivanje količine otpada koji se odlaže prema posebnim uvjetima
 • ZA ekološko zbrinjavanje smeća i opasnih tvari
 • za štednju vode, energije i sirovina
 1. ZAUSTAVLJANJE POSTOJEĆEG PRIMITIVNOG MODELA „ZBRINJAVANJA SMEĆA“ NA PODRUČJU OPĆINE VIŠKOVO
 • hitni prekid odlaganja smeća u kasete na Marišćini
 • hitna sanacija deponija Viševac
 1. REVIZIJA PROJEKTA FORMIRANJA ŽCGO MARIŠĆINA
 • PROTIV centralizacije sustava zbrinjavanja smeća na županijskoj razini, a protivno postojećoj zakonskoj regulativi
 • PROTIV potpuno nedopustivog odabira lokacije iznad izvora pitke vode na vrlo trusnom i seizmički aktivnom području
 • PROTIV izbora skupih i zastarjelih tehnologija za obradu smeća (ukupna cijena koju će platiti građani je preko 100.000.000,00 EUR)
 • PROTIV povećanja tarifa za odvoz smeća (obveza je definirana ugovorom o financiranju Europske Investicijske banke) čime bi se financiralo ogromno, a potpuno nepotrebno ulaganje u postrojenja zastarjelog koncepta obrade smeća kojeg EU već sada napušta

Na web sjedištu Udruge možete pronaći sve novosti i informacije na temu gospodarenja otpadom te akcije koje Udruga objavljuje.

Prihvaćamo pomoć i podršku svih ljudi dobre volje. Ukoliko želite na bilo koji način aktivno sudjelovati i pružiti podršku u realizaciji akcija udruge ili raspolažete bilo kakvim relevantnim informacijama za koje smatrate da bi mogle biti od važnosti i korisne, molimo da nam se javite e-mailom na:
eko.mariscina@gmail.com