Nacrt okolišne dozvole za ŽCGO Marišćina ignorira sve primjedbe javnosti!

8 kolovoz, 2014

Temeljem Informacije o sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u postupku izvođenja okolišne dozvole, uvidom u Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli za novo postrojenje Županijski centar za gospodarenje otpadom „Marišćina“, Općina Viškovo, (u daljnjem tekstu Nacrt okolišne dozvole) mještani naselja Marčelji podnose sljedeće primjedbe i prijedloge:

 1. Zahtjeva se obustava postupka izvođenja okolišne dozvole postrojenja Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Marišćina“, Općina Viškovo zbog formalnih i suštinskih propusta u Stručnoj podlozi zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole postrojenja Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Marišćina“, Općina Viškovo (daljnjem tekstu Stručna podloga) temeljem koje je izdan i Nacrt okolišne dozvole.
 2. U objavi Javne rasprave  u postupku izvođenja okolišne dozvole postrojenja Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Marišćina“, Općina Viškovo, jasno je navedeno da je sva dokumentacija dostupna pored ostalog i na web stranicama Primorsko-goranske županije. Međutim na tim je web stranicama bila dostupna samo Stručna podloga, ali ne i prateći dokumenti navedeni na stranici 1 Poglavlje A – 1 kao i na stranici 29 Poglavlje H – 1 Stručne podloge.U uvjetima raspisane Javne rasprave u postupku izvođenja okolišne dozvole postrojenja Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Marišćina“, Općina Viškovo, jasno je navedeno da sva dokumentacija treba biti na raspolaganju javnosti i zainteresiranoj javnosti, što očito nije slučaj te raspisanu Javnu raspravu treba poništiti i ponoviti postupak Javne rasprave. Zbog opisanih propusta u pripremi dokumentacije Stručnu podlogu smatramo nevaljanom.
 3. Činjenice koje govore o nepostojanju osnovnih uvjeta za izdavanje okolišne dozvole iskazane su u velikom broju primjedbi javnosti na Stručnu podlogu, a na koje se Nacrt okolišne dozvole samo usputno referira odbijajući sve primjedbebez valjanih obrazloženja svake primjedbe pojedinačno, što je minimum korektnosti koju javnost očekuje.Posebno je iritantno očito pogodovanje interesima grupa koje na hrvatsko tržište plasiraju zastarjelu MBO tehnologiju, a Ministarstvo zaštite okoliša i prirode ih svesrdno štiti umjesto da provodi politiku zaštite javnog dobra. Drsko i bahato neuvažavanje očitog činjeničnog stanja, koje jasno govori o nepostojanju osnovnih uvjeta za izdavanje okolišne dozvole propisanih Uredbom  o okolišnoj dozvoli i EU direktivama koje je i Republika Hrvatska dužna poštovati, obuhvaća:
  1. Ignoriranje postojanja Faze 0-1 projekta iako je građevinska dozvola za Fazu 0-1 ŽCGO Marišćina izdana 12.03.2012. godine URBROJ: 531-18-372-12-22, Klasa UP/I-361-03/11-01/212 donesena temeljem izmjena i dopuna lokacijske dozvole, a Faza 0-1 se izvodi na katastarskim česticama na kojima se gradi novo postrojenje ŽCGO Marišćina za koje se izdaje okolišna dozvola;
  2. Ignoriranje zahtjeva glavnog projekta koji izričito navodi da je preduvjet za rad postrojenja i izdavanje uporabne dozvole izgradnja ceste ŽC 5025. Izdano rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode kojim se naglašava kako postojeća prometnica tehničkim elementima osigurava pravac za redovni dovoz otpada izaziva ogorčenje i nevjericu lokalnog stanovništva. Kad znamo da postojeća prometnica nema potrebnu rasvjetu, nogostupe, pješačke prijelaze niti  oborinsku kanalizaciju te se u kišnim periodima formiraju jezera i slapovi u takvim razmjerima da je djeci onemogućen odlazak u školu (slike u prilogu) formulacija kojom Ministarstvo tu prometnicu proglašava tehnički prikladnom izaziva dodatno ogorčenje i bijes lokalnog stanovništva.
  3. Ignoriranje zahtjeva javnosti da se na samom izvoru zagađenja, dakle na lokaciji ŽCGO Marišćina uvede dodatne  kontrolne mjere zaštite okoliša (dodatna mjerna stanica koja će pratiti emisije u zrak i dodatne kontrole procjednih voda).
  4. Neprihvatljivo je da se kao dokument za ocjenu najboljih raspoloživih tehnika uzima Studija utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu SUO) koja je neprimjenjiva na ovo postrojenje. Ta je SUO izrađena imajući u vidu primjenu tehnike kompostiranja i sortiranja, te su NRT tehnike opisane u SUO neprimjenjive, pa ih se u Stručnoj podlozi nije smjelo koristiti. Ovakva zloupotreba SUO dokumentacije diskvalificira Stručnu podlogu kao dokument temeljem kojeg se pokreće postupak ishođenja okoliše dozvole. Imajući isto tako u vidu da je cjelokupni proces nabave planiran po FIDIC „žutoj knjizi“ koja uvjetuje izradu nove studije utjecaja na okoliš, a za odabranu tehniku nije izrađena SUO neophodno je prekinuti postupak ishođenja okolišne dozvole i izraditi novu studiju utjecaja na okoliš.

Obrazloženja navedenih primjedbi i detaljnu specifikaciju donosimo u privitku objave.

Za Udrugu Krizni Eko Stožer Marišćina

Josip Katalinić, predsjednik

Nacrt okolišne dozvole novog postrojenja Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Marišćina“, Općina Viškovo

Prijedlozi i primjedbe na Nacrt okolišne dozvole novog postrojenja Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Marišćina“, Općina Viškovo