EU regulativa i smjernice za gospodarenje otpadom

Kao buduća članica “Europske Unije” Hrvatska je preuzela obveze prema strategijama i direktivima definiranim od strane EU parlamenta vezanim za sustav gospodarenja otpadom zemalja članica.

Prema aktualnoj direktivi EU parlamenta “2008/98/EC” definiraju se smijernice EU prilikom definiranja strategije gospodarenja otpadom u zemljama članicama.

Prema stavovima, direktivama i prijedlozima EU jednoznačno je definiran hijerarhijski pogled na sustave gospodarenja otpadom:

  1. Spriječavanje nastanka otpada
  2. Priprema za ponovno korištenje
  3. Recikliranje
  4. Druge vrste obrade otpada
  5. Odlaganje
EU  promovira reciklažu Izvor: EUobserver.com

EU promovira reciklažu Izvor: EUobserver.com

EU direktiva “2008/98/EC” naglašava potrebu za definiranjem ekoloških pristupa gospodarenja otpadom u zemljama članicama time direktno umanjujući štetne utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje. Temeljni naglasak je jasnom na definiranju razlike između otpada i smeća, te smjernica za definiranje strategija gospodarenja otpadom prema hijerarhiji gospodarenja otpadom.

Predlaže se da zemlje članice uvedu programe za prevenciju nastanka otpada koji u obzir uzimaju cjeloviti životni ciklus proizvoda i materijala. Programi trebaju težiti korištenju otpada kako bi se umanjilo korištenje ograničenih prirodnih resursa. Javnosti i pravnim subjektima mora se omogućiti sudjelovanje u definiranju navedenih programa kao i pristup istim kada ih se definira.

Odlukom donešenom 24 veljače 1997 godine vezanim za društvene strategije upravljanja otpadom vijeće je potvrdilo da spriječavanje nastanka otpada treba biti prvi prioritet, te da se ponovna upotreba i recikliranje otpada trebaju preferirari nad drugim metodama obrade otpada, kako su navedene metode ekološki i zdravstveno najprihvatljivije.

Navedena direktiva bi trebala omogućiti da se EU približi društvu koje reciklira otpad, kako bi se izbjeglo stvaranje smeća, a naglasilo korištenje otpada kao resursa. U skladu s ciljevima EU ekoloških programa potrebno je sprovesti mjere kako bi se omogućilo odvojeno prikupljanje otpada kako bi se omogućio ekološki najprihvatljiviji rezultat obrade otpada.

Važno je i u skladu s hijerarhijom otpada, a u svrhu smanjenja količine stakleničkih plinova koji se stvaraju na deponijima, osigurati kvalitetnu obradu bio otpada kako bi se proizveo ekološki prihvatljiv kompost i drugi materijali od bio otpada.

Direktivom “2008/98/EC” također su definirani ciljevi vezani za strategiju gospodarenja otpadom zemalja članica, te se neispunjenje rokova kažnjava financijskim sankcijama. Prema navedenim EU ciljevima Hrvatska ima obveze:

  • Do 2013 godine potrebno je smanjiti količinu bio otpada koji se odlaže na regulirane deponije za 25%
  • Do 2015 godine potrebno je započeti s odvojenim prikupljanjem otpada
  • Do 2018 godine potrebno je sanirati sve deponije koji ne ispunjavaju kriterija postavljene od strane EU
  • Do 2020 godine potrebno je smanjiti odloženu količinu otpada na deponijima za 50%

Iznose kazni definira “Europski sud pravde”, te ne postoji točna formula temeljem koje je moguće izračunati navedene iznose. Dovoljno je kao primjer uzeti Hrvatskih 400 “divljih” odlagališta te ih usporediti s iznosima kazni koje će najvjerojatnije morati plaćati zemlje kao što su: Italija, Španjolska, Francuska, Njemačka, Ujedinjeno kraljevstvo, Irska i Cipar.