KESM primjedbe na Nacrt Uredbe o komunalnom otpadu koja demotivira primarnu selekciju!

1 listopad, 2014

Temeljem Informacije o mogućnosti sudjelovanja javnosti u izradi Uredbe o komunalnom otpadu (u daljnjem tekstu Nacrt Uredbe) davanjem svojih prijedloga, mišljenja i primjedbi, uvidom u Nacrt Uredbe, Udruga Krizni eko stožer Marišćina podnosi sljedeće primjedbe i prijedloge:

Kako je cilj Uredbe  uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u jedinicama lokalne samouprave, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa, u svrhu smanjenja količine miješanog komunalnog otpada i udjela biorazgradivog komunalnog otpada u miješanom komunalnom otpadu i ispunjenje obveza za odvojeno sakupljanje, pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje otpadnog papira, stakla, plastike, metala i tekstila osim za posebne kategorije otpada ističemo da je potrebna cjelovita promjena načina prikupljanja otpada.

Sustav prikupljanja, praćenja količine, kontrole otpada i sankcija u slučaju nepridržavanja mora biti individualiziran.

Smatramo da odgovornost  za odvojeno prikupljanje otpada i smanjivanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu  trebaju preuzeti  obiteljske kuće, poslovni prostori, javne ustanova i dr. objekti javnog i privatnog sadržaja, višestambene zgrade, suvlasnici stanova u višestambenim zgradama samostalno ili putem “predstavnika stanara” koji se moraju aktivno uključit u zajedničke obveze odvojenog prikupljanja otpada sukladno međusobnom sporazumu  više korisnika o zajedničkom nastupu prema davatelju usluga.  Budući da zakonodavac Zakonom i ovlasništvu i drugim stvarnim pravima  nije propisao koje ovlasti se mogu prenijeti na predstavnika, suvlasnici odlučuju sami koje su njegove ovlasti i obveze, a  suvlasnici mogu odrediti jednog ili više predstavnika,  te mogu ovlastit posebnog predstavnika za komunalni otpad.

Uspostavom sustava prikupljanja otpada sukladno Primjedbama na Nacrt Uredbe postiglo bi se:

  •  uspostava individualnog sustava gdje svatko preuzima odgovornost za otpad koji proizvodi po načelu onečišćivač plaća
  • plaćanje računa po stvarno proizvedenim količinama miješanog komunalnog otpada i biootpada i broju prijevoza za odvojeno sakupljeni otpadni papir, plastiku, staklo, metale
  • sačuvala bi se kvaliteta odvojeno prikupljenih sirovina čime bi se postigla njihova tržišna vrijednost i osiguralo cjelovito gospodarenje otpadom što podrazumijeva ponovnu uporabu i  recikliranje
  • pratile bi se točne količine odvojeno sakupljenih sirovina iz otpada kao i proizvodnja miješanog te biorazgradivog otpada
  • postigla bi se veća čistoća i uređenost ulica u naseljima i na javnim mjestima, porasla bi svijest građana o sirovinama iz otpada, proizvodile bi se manje količine miješanog  komunalnog otpada, a sve u cilju uspostave sustava sakupljanja komunalnog otpada u jedinicama lokalne samouprave, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštite javnog interesa.

Prilažemo i detaljna obrazloženja opisanih primjedbi i prijedloga te tražimo njihovo prihvaćanje!