Jesu li računi riječke Čistoće zakoniti? Trebaju li građani plaćati odvoz otpada prema količini predanog otpada?

26 siječanj, 2018

KD Čistoća d.o.o. iz Rijeke donijela je novi Cjenik o gospodarenja komunalnim otpadom za kućanstva i Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom iz gospodarstva, koji je u primjeni od 1. rujna 2017. Sukladno zakonskoj regulativi cjenik je donesen uz suglasnost Savjeta za potrošače javnih usluga i NO KD Čistoća d.o.o. Suglasnost na Cjenike sa strukturom cijene, Gradonačelnik Grada Rijeke, Vojko Obersnel, dao je na 4. kolegiju Gradonačelnika 25. srpnja 2017. a suglasnost su dali Načelnici i Gradonačelnici i ostalih osam općina i gradova u kojima KD Čistoća d.o.o. Rijeka pruža javnu uslugu odvoza miješanog  komunalnog otpada.

Iz Cjenika, prethodne suglasnosti Grada Rijeke, kao i dopisa Sektora tržišne inspekcije u Rijeci mještaninu Viškova, Milanu Kesiću, Klasa: 336-02/17-01/736 Ur.broj: 526-09-01-03/5-18-22, Rijeka, od 17.1.2018. jasno je vidljivo da se radi o NOVOM CJENIKU, s jasnom naznakom da se u Cjeniku javna usluga sakupljanja komunalnog otpada obračunava sukladno članku 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, u nastavku ZOGO).

Članak 33. ZOGO-a stavak 2. i 3. definira da se cijena javne usluge prikupljanja komunalnog otpada obračunava razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju, pri čemu je kriterij količine otpada u obračunskom razdoblju masa predanog otpada ili volumen spremnika otpada i broj pražnjenja, a davatelj usluge dužan je voditi evidenciju o preuzetoj količini otpada od pojedinog korisnika usluge u obračunskom razdoblju prema kriteriju količine otpada.

Članak 30. stavak 5. ZOGO-a jasno propisuje tko je korisnik javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području pružanja javne usluge. To je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge. Više korisnika mogu na zahtjev, sukladno međusobnom sporazumu, zajednički nastupati prema davatelju usluge.

Nadalje, članak 30. stavak 6. podstavak 3. jasno propisuje da korisnik usluge snosi troškove gospodarenja komunalnim otpadom razmjerno količini otpada kojeg je predao davatelju usluge.

Članak 30. stavak 7. podstavak 7. propisuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi opće uvjete ugovora s korisnicima za sakupljanje miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području pružanja javne usluge, što u Općini Viškovo nije učinjeno, a ne raspolažemo podacima da li je učinjeno u ostalim općinama i gradovima gdje KD Čistoća d.o.o. pruža javnu uslugu.

Cjenik po kojem KD Čistoća d.o.o. vrši obračun usluge, koja je građanima poskupjela za 109% je nezakonit, sa nejasnim i netransparentnim kriterijima, a obračun računa ne vrši se po količina predanog otpada i ne vrši se evidencija o preuzetoj količini od pojedinog korisnika usluge u obračunskom razdoblju prema kriteriju količine otpada.

Zbog svega rečenog pravo potrošača na zaštitu ekonomskih, imovinskih i pravnih interesa pružanjem usluge KD Čistoća d.o.o. je oštećeno, te KD Čistoća d.o.o. neovlašteno, bez općih uvjeta i kriterija ugovora sa korisnicima vrši uslugu i obračun računa.

Donošenje ovakvog Cjenika iskorištavanje je građana te držimo sramotnim i neodgovornim rad Nadzornog odbora KD Čistoće d.o.o., Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga, gradonačelnika Rijeke kao i načelnika i gradonačelnika Viškova, Klane, Kastva, Jelenja , Bakra, Čavli, Kostrene, Kraljevice, kao odgovornih za pružanje suglasnosti na ovakav, nezakoniti Cjenik KD Čistoća d.o.o. iz Rijeke.

Držimo, da zbog zaštite interese potrošača i poštivanja zakonskih propisa Republike Hrvatske nije bilo potrebe donositi ovaj nezakoniti cjenik samo dva mjeseca prije stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, koja omogućava da se u potpunosti primjeni ZOGO i prema kojoj je KD Čistoća d.o.o. dužna sa svakim korisnikom usluge zaključiti ugovor s definiranom količinom otpada koju će preuzimati i brojem odvoza, pa je s obzirom na to KD Čistoća dužna hitno donijeti novi cjenik u skladu sa ZOGO-om i Uredbom.

Udruga Krizni Eko Stožer Marišćina više je puta javno istupala pozivajući građane da upute prigovor KD Čistoća na izdane račune. Pozivamo i dalje građane da to učine prema obrascima koji su objavljeni na našim web stranicama, http://www.mariscina.com/.

Smatramo da su ispostavljeni računi nezakoniti i pored prijave Tržišnoj inspekciji, uputit ćemo i upravnu tužbu Visokom upravnom sudu.

S obzirom na navedeno mislimo da treba nastaviti plaćati iznos računa koji smatrate pravednom naknadom za izvršenu uslugu odvoza smeća, a za vrijeme dok se vodi žalbeni postupak, KD Čistoća d.o.o. nema pravo na ovrhu.

Za Udrugu Krizni Eko Stožer Marišćina

Josip Begonja, predsjednik udruge