Hoće li Hrvatska postati jeftina destinacija za odlaganje opasnog otpada iz EU?

10 siječanj, 2013

Opasan otpad

Nakon svih postupaka i procedura koje je provela Primorsko-goranska županija na čelu sa Županom Zlatkom Komadinom i njegovim nasljednikom, obnašateljem dužnosti Župana Vidojem Vujićem, odgovorno možemo ustvrditi da PGŽ strateški i planski pogoduje interesima zagađivača, čime se ozbiljno dovode u opasnost zdravlje, okoliš, turistički razvoj i resursi u PGŽ-u.

Dok u Europi i svijetu traje žestoka bitka za čuvanje svih prirodnih resursa, pogotovo vode, kao elementarne osnove ljudskog života, Primorsko-goranska županija svojim Odlukama zabrinjavajuće se lako odriče izvorišta pitke vode. Područje Marišćine ispod kojeg se formiraju protoci pitke vode koji rezultiraju izvorištima pitke vode Pod Jelšun i Cerovica Odlukom Skupštine PGŽ iz 1994. navedeni su kao izvrišta pitke vode drugog reda koja trebaju posebnu zaštitu.

Birokratskim dekretom na prijedlog Župana Vidoja Vujića Županijska Skupština PGŽ u rujnu 2012. izglasala je Odluku kojom se Marišćinu stavlja u IV sanitarnu zonu zaštite voda kako bi se mogao instalirati Županijski centar za gospodarenje otpadom. Ono što dodatno zabrinjava, u IV zoni sanitarne zaštite voda, Zakonom je zabranjeno gra enje gra evina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada. Županija, svjesno kršeći Zakon o vodama, u Prijedlogu Prostornog plana PGŽ (u nastavku; PPP PGŽ) predlaže Marišćinu i za zbrinjavanje opasnog otpada i azbesta.

Kroz prostorno-plansku dokumentaciju Županija legalizira uništavanje izvorišta pitkih voda i vrijednih sirovina biootpada, papira, plastike, stakla iz komunalnog otpada, kako bi pogodovala zagađivačima i interesnim lobijima.

Nizozemska, Francuska, Njemačka donose stroge Zakone i propise o zaštiti vodoopskrbe, a siromašne i prezadužene članice poput Grčke i Portugala sve se više prisiljavaju od EU-a da za svoje nagomilane dugove predaju na upravljanje prirodne resurse.

Da li ćemo i mi neodgovornim politikama vlastodržaca nagomilane dugove plaćati pogodovanjem zagađivačima iz me unarodnih centara moći i korupcije? Trenutni postupak izrade novog Prostornog plana županije, koji bi Skupština Primorsko – goranske županije trebala izglasati u prvom tromjesečju 2013. godine dovodi u ozbiljnu sumnju da je to vrlo lako moguće.

Nizom nezakonitosti kod donošenja PPP PGŽ-a, Zavod za prostorno ure enje PGŽ svjesno opstruira i eliminira javnost, što je jasna poruka vladajućih županijskih struktura kako ih zdravlje građana i okoliš ne zanimaju, ne interesiraju ih prirodni resursi, voda i sirovine, ali ih itekako interesira pogodovanje interesima zagađivača.

Krizni Eko Stožer Marišćina uputio je primjedbe na PPP PGŽ još u rujnu 2012., sukladno Zakonu o prostornom uređenju, kojim traži brisanje Marišćine kao Županijskog centra za gospodarenje otpadom, u sklopu kojeg bi se uvelo odlaganje i novih, opasnih kategorija otpada; odlaganje metanogene frakcije komunalnog otpada, privremeno skladištenje opasne komponente komunalnog otpada iz domaćinstva, odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest zbog niza nezakonitosti i nepravilnosti u odabiru lokacije:

 1. Izbora sustava postupanja s otpadom koji nije u skladu sa Zakonom o otpadu;
 2. Kršenja zakonske procedure u iznuđivanju lokacije za ŽCGO Marišćina;
 3. Sumnje u objektivnost studijao utjecaju na okoliš za ŽCGO na lokaciji Marišćina, koja nikad nije istražena, a nalazi se na:
  • 1.5 km udaljenosti od buduće akumulacije pitke vode za Županiju primorsko-goransku i šire ucrtanu u Prostorni plan Primorsko-goranske županije;
  • na samo 2,5 km i 150 m iznad izvora Rječine, na izrazito krškom terenu, gdje je penetracija tla vrlo visoka i postoji realna mogućnost, zaga enja podzemnih tokova izvorišta pitke vode;
  • na najrizičnijem potresnom području u županiji;
  • na 500 m nadmorske visine, uz činjenicu da se 90% otpada proizvodi u priobalju i na 150 km udaljenosti od drugog kraja županije, što zbog transporta uvelike povećava troškove gospodarenja otpadom;
  • neposrednoj blizini naselja, a transport smeća se odvija uskom prometnicom bez nogostupa;
  • na koridoru vjetrova i stalnog strujanja zraka prema moru.
 4. Političkog, a ne stručnog odabira lokacije Marišćina, što potvrđuju tvrdnja iznesena u Sažetom izvještaju o provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš ŽCGO Marišćina (Ekoplus d.o.o. Rijeka, 2010. godine): “Osnovni razlog odabira lokacije Marišćina za lokaciju budućeg ŽCGO-a je njena udaljenost od grada Rijeke od samo 10 km gdje se generira najveća količina otpada u- Županiji (oko 72%).“ Dakle, osnovni kriterij za odabir lokacije nije bio baziran na stručnim podlogama, već na udaljenosti od grada Rijeke;
 5. Odlaganju novih i opasnih kategorija otpada na lokaciji Marišćina i to metanogene frakcije komunalnog otpada, privremenog skladištenja opasne komponente komunalnog otpada iz domaćinstva, odlaganju gra evinskog otpada koji sadrži azbest, a njihov utjecaj na okoliš uopće nije razmatran niti u jednoj studiji pa tako ni u Konačnoj studiji utjecaja na okoliš, a niti obrađen u Strateškoj studiji procjene utjecaja na okoliš Prostornog plana Primorsko-goranske županije što je nedopustivo, te je Zakonom o vodama zabranjena građenje građevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada u IV zoni sanitarne zaštite voda;
 6. Velikog protivljenja lokalnog stanovništva, potpisivanjem peticije više od 1098 potpisa lokalnog stanovništa MO Marčelji, kao i Odluke Općinskog vijeća Općine Viškovo od 10.rujna 2012. za brisanjem ŽCGO Marišćina iz PPP PGŽ.

U Izvješće o javnoj raspravi koje je izdano 15. listopada 2012. Zavod za prostorno uređenje PGŽ-a nije uvrstio zahtjeve i primjedbe građana, koje je 18.rujna 2012. Udruga Krizni Eko Stožer Marišćina zajedno sa MO Marčelji predala u pismenom obliku i u roku, a kako Zakon o prostornom uređenju i gradnji nalaže.

U razgovoru sa Načelnikom službe, gosp. Miroslavom Štimcem saznali smo da „nisu stigli obraditi sve primjedbe“. Međutim, prema odredbama Zakona o prostornom uređenju Članak 91. stavak 2, Zavod za prostorno ure enje PGŽ pripremio je Izvješće o javnoj raspravi, kao dokument koji označava završetak javne rasprave za samo 27 dana, čak 63 (šezdeset tri) dana prije roka. Zbog čega se s Izvješćem i okončanjem javne rasprave toliko žurilo?

Iako su učinjene navedene nepravilnosti, Konačni prijedlog Prostornog plana Primorsko – goranske županije poslan je na odobrenje u Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

Udruga Krizni Eko Stožer Marišćina uputila je 24. prosinca 2012. zahtjev Urbanističkoj inspekciji Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja kojim traži hitan nadzor i očitovanje na nezakonitosti u procesu donošenja Prostornog plana PGŽ, te zaustavljanje daljnje procedure donošenja Prostornog plana PGŽ, kao i ponavljanje Javne rasprave o prijedlogu Prostornog plana.

Danas više nema dvojbe da Županija kroz PPP PGŽ želi učiniti sve kako bi instalirala zastarjelu i preskupu MBO tehnologiju kojom se građanima i jedinicama lokalne samouprave žele nametnuti skupi računi za gospodarenje otpadom, te u IV zonu sanitarne zaštite voda dovesti opasni otpad, što je Zakonom zabranjeno. Suočavamo se s praksom kojom se bez utjecaja zainteresirane javnosti želi konačno zacementirati tehnološki zastario i ekonomski neisplativ projekt ŽCGO Marišćina, u čemu važnu ulogu ima i Ministar zaštite okoliša, Mihael Zmajlović, koji svim silama nastoji zaustaviti provođenje ekološki i ekonomski najprihvatljivijeg sustava odvojenog prikupljanja otpada u domaćinstvima i industriji, sukladno EU direktivama kojima RH podliježe, a na sve je to spreman i pod cijenu plaćanja skupih penala koje će na kraju platiti svi građani RH.

U prijedlogu za Javnu raspravu kod donošenja PPP PGŽ Krizni Eko Stožer Marišćina traži uvođenje dosljednog ekološkog koncepta zbrinjavanja otpada koji obuhvaća sveobuhvatno odvojeno prikupljanje otpada koje počinje od kućanstava, tvrtki, institucija, ekološki zasnovan sustav preuzimanja odvojeno prikupljenog otpada, recikliranje, oporabu i strategiju i praksu izbjegavanja suvišnog stvaranja otpada, što je propisano Zakonom o otpadu.

Ukoliko se jasne namjere Županije, po uputama Ministarstva zaštite okoliša i prirode, te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pravovremeno ne zaustave, pouzdano nas očekuje:

 • odlaganje svih vrsta otpada na lokaciji ŽCGO Marišćina;
 • izmjene Zakona o otpadu kojima će se dozvoliti uvoz opasnog otpada, čime RH postaje jeftina destinacija za zakopavanje opasnog otpada iz cijele EU;
 • zagađanje pitke voda i mora u riječkom akvatoriju, ugrožavanje zdravlja stanovništva i zagađenje okoliša šireg Riječkog područja, a posebno 15.000 mještana Općine Viškovo

Ako Urbanistička inspekcija ne pokrene postupak zaustavljanja nezakonitog usvajanja Prostornog plana PGŽ, Krizni Eko Stožer Marišćina organizirati će nove radikalne akcije.